sv / en

Vår integritetspolicy

Vi på Lövsta Stuteri är måna om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar.

Foto: Andreas Jonsson

Allmänt Icons/plus Icons/minus

Denna policy omfattar behandling av personuppgifter som sker i verksamhet bedriven av Lövsta Stuteri som innefattar Lövsta - Stjärnborg och Lövsta - Flyinge.

Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter och i vår integritetspolicy för behandling av personuppgifter beskriver vi hur vi samlar in, använder, lagrar och eventuellt delar personuppgifter.

Lövsta Stuteri är personuppgiftsansvarig på det sättet som beskrivs här nedan och vi ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Du kan alltid vända dig till Lövsta Stuteri på adressen som anges i slutet av policyn, oavsett var i organisationen dina uppgifter behandlas.

Policyn är godkänd av Lövsta Stuteris högsta ledning och VD 2018-05-01.

Varför behandlar vi dina personuppgifter? Icons/plus Icons/minus

Vi behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål som anges nedan samt för eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten.

Lövsta Stuteri är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av kunder i bolaget
 • Bedrivande av verksamheten i enlighet med stadgar och bolagsordningen
 • Uppfylla rättsliga förpliktelser, exempelvis krav enligt bokförings- eller arbetsrättslig lagstiftning.
 • Uppfylla våra åtagande i avtal
 • Publicera material i sociala medier och på hemsidor
 • Arrangera evenemang så som hingstvisningar och registrera kontaktuppgifter över deltagare på evenemangen.
 • Sammanställa statistik
 • Följa upp verksamheten
 • Hantera rekryteringsprocesser och jobbansökningar
 • Hantering av anställda i bolaget
 • Utskick av nyhetsbrev och information till kunder
 • Hantera kundrelaterade ekonomiska transaktioner
 • Utföra marknads- och kundanalyser för affärs – och verksamhetsutveckling
 • Tillhandahålla personliga erbjudanden baserade på den information Lövsta Stuteri har tillgång till via kundregister

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter Icons/plus Icons/minus

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse att Lövsta Stuteri registrerar och lagrar uppgifter av den anledning du lämnat dem (tex för att bli kund till Lövsta - Stjärnborg eller Lövsta - Flyinge) samt behandlar de angivna personuppgifterna för det angivna ändamålet.

 1. Uppfyllande av avtal – de som tex rent faktiskt krävs för att bli kund eller leverantör
 2. Rättslig förpliktelse – tex att vi är skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket eller sköta vår bokföring,
 3. Samtycke – när du uttryckligen sagt att vi får behandla dina uppgifter och förstått vad det betyder,
 4. Utförande av uppgift av allmänt intresse – om vi gör en orosanmälan till länsstyrelsens djurskyddshandläggare.

Kopplar vi våra ändamål till de rättsliga grunderna ser det ut så här.

 1. Kundservice - Uppfyllande av avtal som berättigat intresse.
 2. Marknadsföring och förmedling av information – Berättigat intresse.
 3. Administration – Berättigat intresse, rättslig förpliktelse, uppfyllande av avtal samt samtycke.
 4. Vår verksamhet på Lövsta Stuteri – Samtycke, rättslig förpliktelse, berättigat intresse.
 5. Orosanmälningar – Utförande av uppgift av allmänt intresse.

Om vi använder oss av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifterna se rubriken ”Så kontaktar du oss”. En återtagning av dina personuppgifter kan komma att påverka huruvida vi kan erbjuda våra tjänster inom verksamheten till dig.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi har interna rutiner för att säkerställa detta. Lövsta Stuteri kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en relation med oss, tex är kund samt en tid efter beroende på ändamål. I marknadsföringssyfte används inte informationen som är äldre än tre år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga längre när så krävs i annan lagstiftning, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val Icons/plus Icons/minus

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Lövsta Stuteri kommer att på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftlig eller digitalt begära ett så kallat registerutdrag från Lövsta Stuteri. Informationen är som huvudregel kostnadsfri. Det är också möjligt att få en kopia på uppgifterna så länge det inte påverkar andras rättigheter eller friheter negativt.

Via denna integritetspolicy har vi specificerat till vilka ändamål vi önskar behandla dina personuppgifter. Om dina personuppgifter vid något tillfälle kan komma att behandlas till något annat ändamål än angivet ovan kommer vi att informera särskilt om detta.

Läs mer...

icon/story