Allmänna villkor

Här hittar du våra allmänna villkor. Har du några frågor gällande våra villkor är du välkommen att höra av dig till oss på stjarnborg@lovstastuteri.com

1. Beställning av sperma Icons/plus Icons/minus

Stoägaren ansvarar för att stoet före inseminering är registrerat i SWB:s digitala betäckningssystem Språngrulla, www.sprangrulla.se, samt för att alla uppgifter som lämnas om stoet vid registrering är korrekta. Lövsta Stuteri har rätt att neka leverans av sperma vid bristande eller felaktiga uppgifter.

Stoägaren väljer sedan hingst genom Språngrulla, www.sprangrulla.se. Beställning av sperma från hingstar som finns tillgängliga genom så kallad ”ett-sto-licens” ska dock ske via Lövsta Stuteris hemsida, www.lovstastuteri.com.

På Lövsta Stuteris hemsida finns villkoren för de hingstar som ingår i hingstprogrammet. Villkoren är även länkade till Språngrulla. Observera att utländska hingsthållare har separata villkor för sina hingstar. Stoägaren ansvarar för att skaffa sig information om de villkor som gäller för respektive hingst.

Hingstar stationerade i Sverige finns tillgängliga för beställning av sperma från och med den 8 april till och med den 16 augusti 2024. De hingstar som godkänts under 2024 är dock tillgängliga först från 15 april. Lövsta Stuteri – Flyinge tar emot ston från och med den 8 april till och med den 23 augusti 2024. Lövsta Stuteri - Stjärnborg tar emot ston från och med den 15 april till och med den 23 augusti 2024. En del hingstar avslutar sin säsong tidigare, information finns under respektive hingst på Lövsta Stuteris hemsida samt på Språngrulla. Kontakta Lövsta Stuteri vid frågor.

Vid speciella/oförutsedda omständigheter (sjukdom, tävling eller liknande) kan hingst/hingstar i hingstprogrammet vara icke tillgängliga under betäckningssäsongen. Lövsta Stuteri förbehåller sig rätten att under dessa speciella omständigheter, i mån av tillgång, tillhandahålla fryst sperma. Priset kan komma att ändras vid byte från färsk till fryst sperma från samma hingst.

Kan fryst sperma inte tillhandahållas äger stoägaren rätt att byta till sperma från en annan hingst inom hingstprogrammet efter överenskommelse med Lövsta Stuteri. Väljer stoägaren att använda en annan hingst från samma hingsthållare debiteras enbart språngavgift för den hingst som använts. Väljer stoägaren att byta till hingst inom programmet, med annan hingsthållare, kan avgifter tillkomma.

Lövsta Stuteri kan inte alltid garantera tillgången på vissa populära hingstar. Ston som påbörjat inseminering prioriteras leverans.

Beställning av sperma från hingstar stationerade i Sverige ska ske måndag, onsdag och fredag senast kl. 11.00. Efter beställning av sperma sköts all kontakt gällande betäckningen mellan stoägarens seminstation, det vill säga mottagarstationen, och Lövsta Stuteri.

Den beställda sperman får endast användas till i beställningen angivet sto. En (1) språngavgift gäller för totalt tre (3) brunster. Språngavgiften faktureras direkt vid första spermabeställningen. Språngavgiften ska betalas i samband med beställning av sperma, oavsett om sperman används eller inte. Språngavgifter återbetalas ej.

Om stoet inte är dräktigt efter två (2) brunster kan stoägaren, vid särskilda omständigheter, erbjudas möjlighet att byta hingst. Detta ska i förekommande fall ske i samförstånd med Lövsta Stuteri som förbehåller sig rätten att välja lämplig hingst. Om bytet sker utan Lövsta Stuteris skriftliga medgivande faktureras en ny språngavgift.

Ovanstående bytesmöjlighet gäller dock inte för utlandsstationerade hingstar. Utlandsstationerade hingstar har separata villkor.

1.1 Utöver övriga villkor gäller följande vid beställning av fryst sperma (FAI) Icons/plus Icons/minus

Beställning av FAI ska ske två till fem vardagar före inseminering, beroende på val av hingst. Fraktkostnad tillkommer både vid beställning inom Sverige och från utlandet. Om Lövsta Stuteris seminbehållare används måste denna skickas tillbaka inom 78 timmar. Vid sen återlämning tillkommer en förseningsavgift om 200 SEK per påbörjat dygn.

1.2 Utöver övriga villkor gäller följande vid beställning av sperma från utlandet Icons/plus Icons/minus

Den utländska seminsäsongen avslutas tidigare än den svenska. Observera att de utländska hingsthållarna har separata och avvikande villkor för sina hingstar, se respektive hemsida eller kontakta oss vid frågor.

Beställning av sperma från utlandet förutom Danmark ska ske helgfri måndag – torsdag senast kl. 9.00 med undantag för hingsten Untouchable där beställning ska ske senast kl. 8.30. För Danmark gäller är sista beställningstid kl. 9 men med samma dagar som för Sverige. Observera att utländska helgdagar kan variera i förhållande till svenska.

1.3 Utöver övriga villkor gäller följande vid beställning av Embryotransfer (ET)/ Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) Icons/plus Icons/minus

Stoägaren ansvarar för att informera Lövsta Stuteri om att beställd sperma ska användas för ET. Stoägaren äger inte rätt att använda sperma som en del av ET eller ICSI utan uttryckligt medgivande från berörd hingsthållare. Stoägaren uppmärksammas på att han/hon är skyldig att följa varje enskild hingsthållares specifika villkor gällande ET/ICSI.

Vid inseminering av stoet på Lövsta Stuteri upprättas särskilt ET-kontrakt mellan stoägaren och Lövsta Stuteri. För det fall två embryon spolas ut vid ET gäller olika villkor för respektive hingsthållare. Det är upp till stoägaren att informera sig om betalning vid flertalet embryon. Lövsta Stuteri debiterar stoägaren per spolat embryo.

För det fall stoet föder levande tvillingar genom embryotransfer debiteras stoägaren dräktighetsavgift per konstaterat levande föl. Vid lyckad embryo-spolning och nytt försök tillkommer ytterligare språngavgift.

För användning av sperma för ICSI gäller särskilda villkor. Kontakta Lövsta Stuteri för information.

1.4 Följande gäller vid beställning av sperma till sto stationerat i utlandet Icons/plus Icons/minus

Lövsta Stuteri tillhandahåller fryst sperma för leverans till länder utanför Sverige vid tillgänglighet. Beställning och leverans sker enligt överenskommelse i varje enskilt fall.

Priser för leverans av fryst sperma finns på Lövsta Stuteris hemsida under respektive hingst.

Förfrågan om beställning av fryst sperma till utlandet skickas till stjarnborg@lovstastuteri.se

För ston stationerade utanför Sverige faktureras samtliga avgifter vid första beställningen av sperma.

2. Leverans av beställd sperma Icons/plus Icons/minus

Leveranstid samt fraktkostnad för beställd sperma varierar beroende på var mottagarstationen är belägen. Om Lövsta Stuteris seminbehållare används måste denna skickas tillbaka inom 78 timmar.

Vid sen återlämning tillkommer en förseningsavgift om 200 SEK per påbörjad dag.

För de hingstar som finns tillgängliga via skick (TAI) tillkommer alltid fraktkostnad, detta gäller även för ston stationerade på Lövsta Stuteri. Fraktkostnad debiteras per skick (leverans). Stoägaren betalar samtliga fraktkostnader.

Lövsta Stuteri samarbetar med följande transportföretag;

- Mats Hästtransport (Slingan) – används alltid inom Sverige

- DHL

- UPS

- Fedex / TNT

Väljer stoägaren att anlita annat transportföretag än ovan nämnda ansvarar stoägaren till fullo för allt som rör leveransen av sperma.

I händelse av att sperma kommer bort eller skadas under transport ansvarar mottagarstationen för att informera Lövsta Stuteri om detta samma dag. Lövsta Stuteri friskriver sig från ansvar för eventuell skada på sperma under transport eller vid hantering, eventuella uppkomna förluster eller kostnader på grund av otillgänglig eller försenad sperma, inklusive men inte begränsat till veterinär-, leverans- eller transportkostnader.

3. Dräktighet

3.1 Dräktighetsavgift Icons/plus Icons/minus

För svenskstationerade hingstar betalar stoägaren en dräktighetsavgift per den 1 november om stoet är dräktigt. För hingstar från Group France Elevage (GFE), France Etalons samt Stud 111 ska stoägaren betala dräktighetsavgift per den 1 oktober om stoet är dräktigt. För övriga utländska hingsthållare faktureras dräktighetsavgift per 70- alternativt 90-dygn, se vidare under villkor för respektive hingst.

Vid utebliven dräktighet är stoägaren ansvarig för att registrera detta på Språngrulla eller meddela Lövsta Stuteri utebliven dräktighet via mejl till stjarnborg@lovstastuteri.com. Meddelande ska ske senast den 1 november (svenskstationerade hingstar), senast 1 oktober för GFE, France Etalons samt Stud 111 alternativt 70:e respektive 90:e dagen räknat från det första semintillfället i den senaste brunsten (övriga utländska hingsthållare).

3.2 Levande föl-garanti Icons/plus Icons/minus

Är fölet dödfött, ej försäkringsbart eller avlider innan det är 48 timmar gammalt återbetalas dräktighetsavgiften enligt 3.1 ovan. Detsamma gäller om stoet resorberar eller kastar sitt föl.

Observera att detta endast gäller för svenskstationerade hingstar.

För återbetalning krävs att stoägaren kan uppvisa ett veterinärintyg som styrker förutsättningarna för kreditering enligt ovan angivna förutsättningar. Veterinärintyget skickas per e-post till stjarnborg@lovstastuteri.com. Om fölet avlider innan det är 48 timmar gammalt krävs även att stoägaren registrerar fölet som dödfött på Språngrulla för att återbetalning ska ske.

4. Registreringshandlingar Icons/plus Icons/minus

Fölets registreringshandlingar finns tillgängliga för stoägaren först då samtliga avgifter är betalda. Lövsta Stuteri äger rätt att kvarhålla handlingar till dess att avgifter samt eventuella kostnader för veterinär, uppstallning med mera till fullo erlagts. Har stoägaren flera hästar gäller detta samtliga stoägarens hästar och så länge avgifter kvarstår obetalda. Stoägaren accepterar detta genom att påbörja semineringarna.

5. LövstaStar Icons/plus Icons/minus

Projektet LövstaStar syftar till att få hästägare som har ston med mycket goda meriter att sätta dem i avel antingen genom att betäcka stona själv eller via embryotransfer.

Rabatten som erbjuds är följande; fri språngavgift och 50% på 70-/dräktighetsavgiften/avgiften vid dräktighet 1 oktober (beroende på vilket betalningsalternativ hingsten ifråga har). Ägare till ston som antas i projektet kan välja en Sverigestationerad hingst ur Lövstas hingstprogram, Lövsta-ägd utlandsstationerad hingst eller några valbara importhingstar (se filtret på hingstsidan). För importhingstarna är antalet ston per hingst begränsat.

Ägaren till avkomman som föds förbinder sig till att lägga till LVST (en förkortning av LövstaStar) efter avkommans namn (som ett suffix).

Se vidare avsnittet om LövstaStar, läs mer här. Genom LövstaStar ston stärker vi den svenska aveln | Lövsta Stuteri (lovstastuteri.com)

6. Fakturering och betalning

6.1 Allmänt Icons/plus Icons/minus

Vid beställning av sperma faktureras språngavgift, oavsett om sperman används eller inte.

Kostnaden för hingstar stationerade på Lövsta Stuteri och Lövsta-ägda hingstar stationerade i Sverige faktureras i SEK. Moms tillkommer på samtliga kostnader. Eventuella synpunkter på spermakvalitén ska framföras i samband med första seminering.

Dräktighetsavgift faktureras 1 november, 1 oktober eller efter 70 resp 90 dygn, se 3.1 ovan.

För privatpersoner gäller 10 dagars betalningsvillkor. För företag gäller 30 dagars betalningsvillkor. Eventuella invändningar mot faktura ska framställas inom betalningsfristen. Stoägaren äger inte rätt att framställa invändning mot faktura efter förfallodatum. Alla frågor gällande fakturor och eventuella invändningar ska skickas till stjarnborg@lovstastuteri.com.

Administrationsavgift kan tillkomma vid behov av ändringar i fakturan på grund av otillräcklig eller felaktig information lämnad av stoägaren. För det fall stoägaren använder Lövsta Stuteris licens på www.sprangrulla.se utan att ha beställt sperman från Lövsta Stuteri äger Lövsta Stuteri rätt att debitera stoägaren 1 500 kr + moms för varje användning.

6.2 Underlåten betalning m.m. Icons/plus Icons/minus

Vid utebliven betalning trots påminnelse utgår påminnelseavgift vid andra påminnelsen. Vid utebliven betalning efter två påminnelser skickas betalningskrav till Inkasso.

För det fall stoägaren har obetalda avgifter till Lövsta Stuteri eller om stoägaren tidigare har varit i dröjsmål med betalningar i icke obetydlig mån, äger Lövsta Stuteri rätt att avböja
leverans av sperma.

Lövsta Stuteri äger rätt att neka stoägaren beställning av semin och andra tjänster om stoägaren tidigare varit i dröjsmål med betalning eller om Lövsta Stuteri på grund av andra omständigheter anser att stoägaren är olämplig som kund.

7. Information från Lövsta Seminstation och övriga hingsthållare Icons/plus Icons/minus

Stoägaren ansvarar för att han/hon har läst och förstått all muntlig och skriftlig information och råd Lövsta Stuteri tillhandahållit samt villkor på www.sprangrulla.se. Lövsta Stuteri frånsäger sig ansvar för eventuella tryckfel.

Stoägaren ansvarar även för att han/hon har läst och förstått all muntlig och skriftlig information och råd som övriga hingsthållare tillhandahållit.

Stoägaren ska hålla Lövsta Stuteri och dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och representanter skadeslösa mot eventuella krav från tredje part som uppstår till följd av, eller relaterat till, stoägarens brott mot Lövsta Stuteris eller hingsthållares villkor.

8. Force majeure Icons/plus Icons/minus

Lövsta Stuteri frånsäger sig allt ansvar för fel eller förseningar i att fullgöra sina skyldigheter gentemot stoägaren i den utsträckning sådant misslyckande eller försening orsakas av en force majeure-händelse.

Med force majeure avses krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad, eldsvåda, olyckshändelse, myndighetsbeslut eller annan omständighet utanför Lövsta Stuteris kontroll och vars menliga inverkan Lövsta Stuteri inte rimligen kunnat undanröja.

För det fall Lövsta Stuteri under avelssäsongen förhindras att fullgöra sina skyldigheter till följd av Covid-virus, EHV-virus eller liknande virusutbrott, erbjuder Lövsta Stuteri stoägare som betalt in språngavgift utan att stoet givits möjlighet att fullfölja behandlingarna att ha eventuell inbetald avgift innestående till kommande avelssäsong.

9. Bestämmelsers ogiltighet Icons/plus Icons/minus

Om någon bestämmelse eller delbestämmelse i avtal mellan stoägaren och Lövsta Stuteri eller i dessa allmänna villkor är eller blir ogiltig, olaglig eller inte verkställbar, ska den anses modifierad i den minsta grad som krävs för att göra det giltigt, lagligt och verkställbart. Om en sådan modifiering inte är möjlig ska den relevanta bestämmelsen eller delbestämmelsen anses utgå. Alla ändringar eller borttagningar av en bestämmelse eller delbestämmelse enligt denna klausul ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för resten av avtalet eller dessa allmänna villkor.

10. Dataskydd Icons/plus Icons/minus

Stoägaren samtycker till insamling och hantering av sådana personuppgifter som krävs för att
verkställa Lövsta Stuteris åtaganden. Stoägaren ger sitt uttryckliga samtycke till Lövsta
Seminstation att, enligt villkoren i dataskyddsförordningen, samla in, behålla och behandla
personuppgifter.

Du kan ladda ner hela dokumentet med våra villkor här.