Betydande miljöaspekter

I vårt miljöarbete har vi identifierat några områden där vi gör som mest påverkan på miljön – våra betydande miljöaspekter. Betydande miljöaspekter kan vara både negativa och positiva.

Energi
Energi går åt till uppvärmning av byggnader och vatten, belysning och liknande. Vi räknar också in drivmedel till traktorer och trädgårdsmaskiner under energi. För att spara på energi har vi bland annat installerat bergvärme på våra anläggningar. Vi har vattensparpaket på alla våra kranar och har successivt bytt ut alla lampor till LED-lampor. Där det gör nytta har vi också installerat timer på belysning och av brandsäkerhetsskäl har vi timer på uttagen i våra kök. Vi kör flera maskiner på miljödiesel och arbetar med att skapa en maskinpark som är till 75% fossiloberoende år 2025.

Transporter
Eftersom vi bedriver tränings-, tävlings- och avelverksamhet på internationell toppnivå kommer vi inte ifrån transporter. Hästarna åker på tävling, i lastbil och ibland med flyg och vi både skickar och tar emot en hel del varor. När det gäller hästarna försöker vi i möjligaste mån att samåka med andra tävlande ekipage, inte minst internationellt. Vi klimatkompenserar våra flygresor varje år och när vi gör inköp försöker vi att samordna mellan gårdarna så att vi kan köpa större mängder varje gång. Vi ställer också krav på våra leverantörer att effektivisera transporterna.

Gödsel
En annan betydande miljöaspekt är gödslet som kommer från hästarna. Idag läggs allt vårt gödsel på stuka på en åker där det ligger och brinner klart. Därefter används det som jordförbättring på åkrarna runt våra gårdar. Vi mockar våra rasthagar varje dag för att minska läckage av näringsämnen och med hjälp av Hushållningssällskapet har vi köpt in en gödseldammsugare till Stjärnborgs gård för mockning av beteshagarna. Vi kommer även att skapa en fosforfälla på Stjärnborg för att förbättra vattenmiljön i vårt närområde.

Buller
I och med vårt läge i förhållande till Arlanda flygplats så är buller en betydande miljöaspekt. Det finns mycket forskning som visar på att en kontinuerligt hög bullernivå kan skapa hälsoproblem, hos både djur och människor. Bullret från Arlanda är svårt för oss att påverka, men vi har löpande kontakt med Swedavia, som driver flygplatsen.
Vi arbetar också med att minska buller från maskinerna som används på gårdarna, bland annat genom att byta ut gamla bensindrivna maskiner mot nyare, eldrivna som också är tystare.

Inspiration och kunskapsspridande
Vi ser också att vi har en viktig betydande miljöaspekt som är positiv, och det är vårt arbete med att inspirera och sprida kunskap till andra, framför allt inom hästnäringen. Dels genom att vi försöker vara förebilder, dels genom de olika projekt vi gör – inte minst inom Lövsta Future Challenge. Där arbetar vi exempelvis mot våra arrangörer för att de ska göra sina tävlingar alltmer miljösmarta och hållbara. Vi har, tillsammans med GotEvent, Svenska Ridsportförbundet och Det naturliga steget, tagit fram minirapporten Hästen och hållbar utveckling med både fakta om hästnäringens påverkan och möjliga vägar framåt mot en mer hållbar näring. Sedan 2016 delar vi en gång om året ut Lövsta Future Challenges hållbarhetspris till en organisation eller företag som verkar för ökad hålbarhet inom hästnäringen.